Báo cáo thường niên 2009 - (19.04.2010)

Dưới đây là một số báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk)

I. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản lý Công ty năm 2009 và định hướng đầu tư phát triển

II. Báo cáo của ban giám đốc về kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010

III. Báo cáo của ban Kiểm soát về Quản lý Công ty năm 2009 của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc.

IV. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009 đã được kiểm toán

V. Báo cáo kiểm toán vốn

 

Tải file nội dung chi tiết đính kèm


 

Các tin liên quan