>

Annual report

  • Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010 Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010 - (20/08/2010)


    Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Báo cáo của Hội đồng quản trị và Các Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét ngày 30 tháng 6 năm 2010.   Download: Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2010  

  • Annual Report 2009 Annual Report 2009 - (19/04/2010)


    Dưới đây là một số báo cáo thường niên của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) I. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản lý Công ty năm 2009 và định hướng đầu tư phát triển II. Báo cáo của ban giám đốc về kết quả Sản xu...